آیین نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

طبق آخرین آیین نامه ارسالی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کشوری کسانی که به دنبال اخذ مجوز دفاتر پیشخوان دولت هستند باید شرایط ذکر شده در این آیین نامه را داشته باشند.

 


چاپ   ایمیل