اخبار

آخرین اخبار انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان کرمان

مصوبات دولت

مصوبات هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی در تاریخ 1397/01/22 در رابطه با دفاتر پیشخوان خدمات دولت

راه اندازی سایت

با سلام سایت انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان کرمان راه اندازی شد