ارزوئیه
شماره پروانه دارنده آدرس شهر روستا تلفن
72-29-1106 محسن شرفی پور خیابان امام خمینی(ره)- روبروی فرمانداری ارزوئیه --- 034-42480580