معرفی و لیست اعضای انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان کرمان

بدینوسیله به اطلاع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن مذکوراسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان که از تاریخ 96/12/26 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل میباشد.
Image
محمد نیکپور حرجندی : رییس هیئت مدیره
شماره تماش : 333333
Image
سید علیرضا حسینی نژاد : نایب رییس
شماره تماش : 333333
Image
حمیدرضا سلطانی بناوندی : خزانه دار
شماره تماش : 333333
Image
علیرضا مومن زاده : دبیر
شماره تماش : 333333
Image
سید محسن حسینی سرشت : عضو اصلی
شماره تماش : 333333
Image
سیمین مهدی پور- مریم محمدی خنامانی : علی البدل هیئت مدیره
شماره تماش : 333333
Image
بابک میرشکاری : بازرس اصلی
شماره تماش : 333333
Image
مریم خان محدی : بازرس علی البدل
شماره تماش : 333333

پیدایش وچگونگی ایجاد دفاتر و انجمن

پیدایش وچگونگی ایجاددفاتروانجمن
قبل ازچگونگی تشکیل انجممن لازم است ازپیدایش و ایجاددفاتردفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی بگوئیم. درراستای اجرائی شدن برون سپاری ارائه خدمات دستگاه های اجرائی و واگذاری ارائه خمات به بخش خصوصی درسال1382شرکت مخابرات استان کرمان مناقصه برای واگذاری ارائه خدمات تلفن ثابت شهرکرمان برگزارنمود. تعدادی دراین مناقصه شرکت وبرای هفت مرکز پیمانکار تعیین وازتیرماه1382با تاسیس دفترامورمشترکین تلفن ثابت ارائه خدمت میکردند بگزریم با چه چالشها ومشکلاتی درمسیرکار مواجه بودیم قبل ازان خدمات تلفن راه دورتحت عنوان باجه مخابراتی وشرکت ارتباطات سیارنیز با عنوان دفترامورمشترکین تلفن همراه برخی خدمات رابه چند دفتر درشهرکرمان وشرکت پست هم باعنوان آژانس پستی خدماتی واگذارکرده بودند.درسال1383 تاسیس دفتر خدمات ارتباطی مطرح با محوریت ومدیریت شرکت پست  برای دفاترامورمشترکین تلفن ثابت وچند نفر دیگرمجوز دفتر خدمات ارتباطی درشهرکرمان صادرگردید این دفاتر ارائه خدمات مشترکین ومراجعین شرکت مخابرات ،پست و پست بانک ازمجموعه پست تفکیک شده ونوپا بودبه صورت تجمیعی انجام میدادند درسال1385وزارت ارتباطات فراخوان گسترده درسطح کشوربرای تشکیل دفاتر فناوری اطلاعات اعلام تعدادزیادی دفتربه این مجموعه اضافه گردید تعداد زیادی جوانان جویای کار مشغول بکارشدند انجام و پییگیری این دفاتر را کارگروهی مرکب ازمدیران سه دستگاه مذکوربرعهده داشت البته درکنار ان دفاتری جهت ارائه خدمات دستگاههای مذکور در بخش ها و روستاها باعنوان دفاتر ICT  روستائی با امکانت وهزینه شد ستگاه های ذیربط  فعال و به ارائه خدمات پرداختند.جهت هماهنگی بین دستگاهها و دفاترشهری نماینده ای ازبین دفتر انتخاب وفعال شد.تااینکه درسال 1389ایین نامه اجرائی تشکیل دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اهداف برون سپاری خدمات کلیه دستگاههای اجرائی کشور اعم ازدولتی وخصوصی وتجمیع دفاتر پراکنده وعناوین مختلف دستگاهها تحت عنوان دفاترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی تصویب واجرائی گردید کارگروه مهمترین رکن مرکب ازبالاترین مقام اجرائی درهراستان (استاندار)یانماینده تام الاختیار ایشان ،نماینده سازمان تنطیم مقررات وارتباطات رادیوئی(صادرکننده مجوز)ونماینده انجمن صنفی وکافرمائی اعضای اصلی بودند دبیرخانه این مجموعه دراستانداری ودبیرگارگروه مدیرکل فناوری اطلاعات وامنیت تعیین گردیدباعنایت به ائین نامه یادشده همه دفاتر وکارگزاریهای ارائه دهنده خدمات دستکاه های اجرائی ازجمله دفاترخدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات،باجه های مخابراتی واژانسهای پستی وکارگزاریهای تامین اجتماعی وخدمات درمانی وغیره تحت یک عنوان (دفتر پیشخوان خدمات دولت تبدیل وارائه خدمت نمایند دراجراءاین آئین نامه غیراز دفاترخدمات ارتباطی ،امورمشترکین تلفن ثابت وهمراه باجه های مخابراتی وآژانس های پستی که به دفترپیشخوان تبدیل شدند بقیه با همان عناوین قبلی به ارائه خدمات دستگاه مربوطه فعالیت می نمایند.درسال 1397 آئین نامه دیگری باتغییراتی تصویب گردیده است.
اما مسیرطی شده برای تشکیل انجمن در11/07/1384 بابرگزاری جلسه ای باحضورمدیران شرکت های پست ،مخابرات وپست بانک استان نماینده دفاتر جهت حضوردرجلسات کارگروه انتخاب گردید نماینده درکنارفعالیتش باهماهنگی وهمکاری سایرهیئت موسسی راتشکیل این هیئت اگهی تاسیس انجمن صنفی کارفرمایان دفاترخدمات ارتباطی استان رامنتشر ودرتاریخ22/07/1385اولین انجمن باشماره154 ثبت وباترکیبی ازپنج عضواصلی و دون فر عضوعلی البدل یک بازرس باعنوان انجمن صنفی کارفرمائی دفاتر خدمات ارتباطی استان تشکیل گردید و فعالیتش راشروع ورئیس هیئت مدیره (نماینده انجمن)ازاعضاءاصلی کارگروه می باشد انتخابات دومین دوره انجمن درتاریخ 15/02/1389 برای مدت سه سال دیگر برگزار وا عضای جدید انتخاب و ادامه فعالیت داده اند باعنایت به تغییرائین نامه وعنوان دفاتر انتخابات سومین دوره انجمن صنفی کارفرمائی دفاترپیشخوان خدمات دولت استان کرمان درتاریخ 07/10/1393 برگزارگردید و اعضای هیئت مدیره منصوب وفعالیت خود را شروع وتا اتمام تاریخ اعتبارادامه داده تا اینکه انتخابات چهارمین دوره درتاریخ 26/12/1396برگزاروهیئت مدیره انتخاب هم اکنون درحال فعالیت می باشند